Antamedia Internet cafe
 
Server uputstvo

Šta je cafe server ?

Internet cafe server je program koji neprekidno nadgleda stanje računara u Vašem kafeu. Program kontroliše vreme provedeno na računarima, ažurira korisnicke naloge, podešava zaštitu i pruža Vam kompletne logove i izveštaje o zaradi.

Kontrolni panel servera

Opcije koje se nalaze na glavnom panelu servera su:

• 'KAFE (cafe)' - Prikazuje računare i njihovo stanje
• 'POS (Point Of Sale)' - Point Of Sale (POS) modul sa kompletnom evidencijom proizvoda
• 'Statistika (Statistics)' - Provera zarade
• 'Podešavanje (Setup)' - Administratorske opcije za podešavanje Internet cafe programa
• 'Zakljucaj (Logoff)' - Promena radnika ili zakljucavanje servera
• 'Kodovi (Timecodes)' - Pre-Paid mod za generisanje i prodaju kodova
• 'članovi (Members)' - Pravljenje naloga (korisnickog imena i šifre) sa specijalnim cenama i uslovima korišćenja
• 'Poruke (Messages)' - Slanje i primanje poruka od korisnika
• 'Nadgledanje protoka kroz mrežu (Network Traffic Monitoring)' - Nadgledanje protoka kroz mrežu
• 'Lista cekanja (Waiting List)' - Lista cekanja
• 'Nenaplacene stavke (Uncharged Items)' - Nenaplacene stavke na korisničkim računima
• 'Prikaži narudžbine (Show Orders)' - Prikazuje artikle narucene sa klijent računara
• 'Pošalji E-mail report sa statistikom (Send Statistical Report By E-mail)' - Slanje izveštaja na e-mail
• 'Ugasi sve klijent računare (Shut Down)Opcija služi da ugasi sve klijente u mreži
• 'Povezivanje računara sa serverom (Reconnect Clients To Server)'
• 'Izmena izgleda ikona i rasporeda na ekranu (Change And Reorder Icon Appearance)' - Promenite izgled klijent ikona i njihov raspored na ekranu

Slika prikazuje 15 aktivnih klijent računara: 1,7 i 8 rade u modu 'koristi i plati', 2 i 6 sa 'vremenskim kodovima', treci prikazuje da je ulogovan 'član' dok cetvrti računar prikazuje da je korisnik koji je koristio 'koristi i plati' mod završio rad i da zaposleni treba da naplati račun. Ostali računari su slobodni za rad.

Upravljanje klijent računarima

Dupli klik na ikonu računara prikazaće panel sa opcijama:

'Reset računara (Reset)' - Restarujte klijent računar
'Ugasi računar (Shutdown)' - Ugasite klijent računar
'Korisnik prelazi sa jednog na drugi računar (Change computer) - Korisnik može u toku rada da promeni računar a vreme će automatski biti prebaceno na njegov račun
• 'START-STOP' dugme služi da bi se zapoceo ili završio rad na računaru
• 'račun (Bill)' dugme se koristi za prikaz i naplatu računa korisniku
• 'Alarm' - Ukoliko korisnik odredi vreme koje korisnik želi da provede za računarom, podesite naznačeno vreme
• '$' - Odredite iznos novca koji korisnik želi da potroši.
• 'Show Programs' - Možete da vidite sve aktivne programe na klijent računaru i imate mogucnost da zatvorite neželjene programe sa server računara
• 'Prikaži desktop (Show Desktop)' - Možete videti klijent dekstop kad god to poželite. Proverite sumnjive akcije korisnika ili mu pomozite u rešavanju manjih problema. Ako želite, sacuvajte sliku dekstopa za kasniju analizu.
U gornjem levom uglu podesite jacinu zvuka na klijent računaru
U gornjem desnom uglu zaposleni može videti proteklo vreme i cenu

Kako započeti rad u 'koristi i plati' modu ?

1. Obeležite grupe programa koje želite da dozvolite sledećem korisniku (Internet, Office ili Games). Ukoliko dozvolite samo internet, igre i office, programi bice nedostupni korisniku.U cenu će biti uračunato samo vreme provedeno na internetu. Ukoliko su sva tri programa dozvoljena uračunace se najviša cena.
Internet
Office
Games
2. Pritisnite 'START' dugme Za više informacija: Podešavanje cena

POS: Kako prodati piće i hardware ili naplatiti usluge ?

1. Odaberite šta bi ste želeli da prodate sa liste proizvoda (na našem primeru: 'Pepsi', '7up i 22 minuta koje je korisnik proveo na klijent računaru').
2. '+' - Dodaj artikl na račun
3. '-' - Oduzmi artikl sa računa
4. '+?' - Ukoliko prodajete više komada istog artikla odredite kolicinu
5. 'X' - Obriši proizvod sa računa
6. 'Štampaj (PRINT)' - Ukoliko želite odštampan račun, obeležite print opciju
7. 'Popust (Discount)' - Odredite popust za ovaj račun
8. 'Napomena (Comment)' - Dodajte komentar
9. 'Naplati (Charge)' - Naplatite račun

Kako naplatiti račun ?

Kada korisnik završi sa radom, možete naplatiti račun. Panel računa prikazuje sumu stavki, porez (ukoliko je određen) i ukupnu cenu koju korisnik treba da plati.

Pritisnite dugme 'račun (Bill)' i panel računa će biti prikazan na ekranu.

• 'Popust (Discount)' - Odredite popust za ovaj račun
• 'Napomena (Comment)' - Dodajte komentar
U padajućoj listi izaberite tip placanja: gotovina, cek ili kreditna kartica.
• 'Naplati račun (Charge)' - naplatite račun

Vremenski kodovi

Rad sa vremenskim kodovima je veoma praktičan. Vremenski kodovi se mogu prodavati unapred (pre-paid). Time se korisnicima pruža mogucnost da kupljeno vreme koriste kad žele i obavezuje ih ponovo da dodu u Vaš kafe. Vremenski kodovi se generišu na primer za 30 minuta, 1 sat, 5 sati i prodaju korisnicima. To vreme korisnik može koristiti kad god to poželi. Ukoliko korisniku po završetku rada ostane vreme na vremenskom kodu, može ga iskoristiti kad sledeći put dode u Vaš kafe. korišćenje kodova ne zahteva asistenciju radnika. Korisnik zapocinje rad unošenjem vremenskog koda i završava rad pritiskom na dugme 'Kraj rada' na glavnom panelu klijenta. Internet cafe server vrši sve proračune umesto Vas.

Kako generisati i prodati vremenske kodove ?

1. U polju 'Broj kodova (Number Of Timecodes )' unesite broj kodova koji želite da kreirate
2. Izaberite vreme koje želite da prodate (u primeru na slici je 2:00 sata)
3. Izaberite grupe programa koje će biti dostupne korisnicima kodova obeležavanjem Internet,Office i Games dugmeta
4. Odaberite da li cete prodati vremenski kod 'Na prvi login (Sell On First Use)' ili 'Prodaj sad (Sell Now)'
5. Pritisnite 'Generiši (Generate)' dugme da bi ste kreirali vremenske kodove
6. Izaberite da li želite da odštampate kodove korišćenjem opcije 'štampaj 3x7 kodova na A4 (Print 3x7 timecodes On Paper)'
7. Izaberite 'Upamti (Save)' dugme i vremenski kodovi će biti upisani u bazu podataka
8. 'Neograniceno vreme pristupa (Enable Unlimited Access Time)' - Ukljucite ovu opciju ukoliko želite da dozvolite neogranicen pristum korisniku
9. 'Sacuvaj kao naloge članova (Save As New Member Account)' - Opcija služi da snimite generisane vremenske kodove kao članove
10. Ukoliko želite da prodate vremenski kod kasnije, izaberite vremenski kod sa liste i pritisnite 'Prodaj kod (Sell Code)' dugme
11. Dajte korisniku vremenski kod (odštampan ili napisan na papiru). Korisnik sada može koristiti vremenski kod da zapocne rad na klijent računaru

Kako dodati vreme postojećem vremenskom kodu ?

1. Izaberite vremenski kod sa liste na koji želite da dodate vreme
2. Izaberite koliko vremena želite da dodate u polje 'Vreme (Time)'
3. Pritisnite 'Dodaj vreme (Add Time)' dugme

Upravljanje vremenskim kodovima

• 'Rok važenja koda (Timecode Expiration)' - Podesite datum isteka važenja vremenskom kodu
• 'Novo vreme (New Time)' - Odredite novo preostalo vreme kodu
• 'Promena imena (Rename)' - Promenite ime koda
• 'Neograniceno vreme pristupa (Enable Unlimited Access Time)' - Ukljucite ovu opciju ukoliko želite da dozvolite neogranicen pristum korisniku
• 'Dozvoli pristup samo (Only Allow Access)' - Odredite pristup vremenskom kodu u periodu (od/do) sati
• 'Dozvoli pristup grupama (Allow Access To Program Groups)' - Odredite vrstu programa koji će biti dostupni ovom vremenskom kodu (Internet, Office, Games)
• 'Obriši kod (Delete timecode)' - Obrišite vremenski kod iz baze
• 'Prikaži sve (Show All)' - Prikaži listu svih generisanih vremenskih kodova
• 'Smart Card' - Snimite vremenski kod na Smart karticu
• 'Save' - Svaka promena na ovoj strani zahteva da snimite nova podešavanja pritiskom na 'Save' dugme

Zaštita vremenskih kodova

Kao dodatnu zaštitu vremeskih kodova od radnika možete koristiti 'Zaštiti PIN brojem (Protect with PIN)' opciju.
Ukoliko sumnjate da Vaš radnik koristi vec prodate vremenske kodove ova opcija Vam može pomoci. U stvari ova opcija vam daje mogucnost da sakrijete vremenski kod (npr. GRX4OAT) i zamenite ga PIN brojem (# 6). Radnik nece biti u mogucnosti da vidi vremenski kod vašeg korisnika. Ukoliko želite da koristite ovu opciju potrebno je uraditi sledeće:
1. Ukljucite 'Zaštiti PIN brojem (Protect with PIN)' kako bi ste zamenili vremenske kodove PIN brojevima.
2. Zatim idite na Podešavanja - Server - Kodovi stranu i ukljucite opciju 'Samo Administrator može promeniti PIN status (PIN status can change only administrator)'.
3. Generišite vremenske kodove unapred. Na primer, generišite 3x7 vremenska koda i odštampajte ih na A4, isecite kodove i stavite ih u posebne koverte. Dajte ih radnicima da ih prodaju. Pošto ste vremenske kodove odštampali (i zatvorili u kovertama) i sacuvali u bazi podataka (ali takodje i zaštitili PIN brojem), radnici ih ne mogu videti. Ukoliko korisnik želi da vidi koliko mu je vremena preostalo ili da doda još vremena, korisnkik će radniku reci svoj PIN a ne kod.


Opcije kodova

• 'Samo Administrator može promeniti PIN status (PIN status Can Change Only Administrator)' - Ukljucite ovu opciju kako bi ste radniku zabranili promenu PIN broja
• 'Vremenski kod istice za ... dana (Timecode Expires In ... Days)' - Podesite rok važenja generisanih vremenskih kodova i članova, u danima.
• 'Onemoguci prestanak važenja vremenskih kodova (Disable Timecode Expiration)' - Ovom opcijom možete iskljuciti/ukljuciti rok važenja vremenskih kodova
• 'Onemoguci logovanje za neprodate vremenske kodove (Disable login For Unsold timecodes)' - Zabraniti login neprodatim vremenskim kodovima
• 'štampaj stranu sa vremenskim kodovima bez pređhodnog pregledanja (Print Timecode Sheet Without Preview)' - Odštampajte genrisane vremenske kodove bez predhodnog pregledanja
• 'Onemogucite promenu u opcijama 'Novo Vreme' i 'Promena Imena' za radnike (Disable changing Of New Time And Rename Options For Employees' - Radnici nece moći da postave novo vreme ni da kodu promene ime
• 'Onemoguci pristup opciji 'Kreiraj vremenske kodove' za radnike (Disable Access To Manage Timecode Option For Employees)' - Radnici nemaju pristup strani 'Izmena koda'
• 'Onemoguci pristup opciji 'Generiši vremenske kodove' za radnike (Disable Access to Generate Timecodes option For Employees)' - 'Generiši (Generate)' vremenske kodove dugme je sakriveno od radnika
• 'Ne koristi 0 i O prilikom generisanja vremenskih kodova (Don't Use 0 And O When Generating Timecodes)' - Koristite ovu opciju ukoliko ne možete razlikovati 0 i O na kodu
• 'Dozvoli logovanje koda samo jednom, deaktiviraj ga posle (Make Timecodes Valid Only For One Login, Deactivate it After First Usage)' - Deaktivacija kodova posle prve upotrebe
• 'Ne deaktiviraj kodove koji imaju više od xxx minuta neiskorišćenog vremena (Do Not Deactivate Timecodes Which Have More Than xxx Minutes Left Unused Time)' - Deaktivacija kodova samo ako je preostalo vreme manje od određenog minimuma
• 'Onemoguci pristup panelu vremenskih kodova radnicima (Disable Access To Timecodes Panel For Employees)' - 'Kodovi' ikona (sa glavnog kontrol panela) je sakrivena za radnike

članovi

članovi se mogu koristi za pravljenje specijalnih uslova korišćenja za vaše stalne korisnike. Svaki član može imati svoju cenu po satu što je korisno kod razlicitih pristupnih opcija.

Možete im dati na primer 30% popusta i onemoguciti korišćenje interneta. Šta se dešava u tom slucaju ? Kada se pristupi klijent računaru, Internet dugme bice sakriveno i korisnik nece biti u mogucnosti da koristi bilo koji od internet programa a račun će biti umanjen za 30%

Za upisivanje novog člana pratite sledeće korake:

1. Ukucajte korisnicko ime (na slici: TEST)
2. Ukucajte šifru
3. Popunite i ostala polja podacima ako želite (Ime...Komentar)
4. Izaberite Pre-Paid ili Koristi i plati
5. Pritisnite na 'Save' dugme

Ukoliko mušterija koristi 'Pre-Paid' mod, unesite vreme koje želite da date članu u polju vreme i pritisnite 'Dodaj' dugme

Ukoliko mušterija izabere 'Koristi i plati' mod izaberite grupu placanja iz koje će se računati cena po satu i pritisnite na 'Save' dugme

Upravljanje članovima

• 'Važenje računa (Account Expiration)' - Odredite datum do kad važi račun člana
• 'Novo vreme (Set New Time)' - Podesite novo vreme članu
• 'Popust (Discount)' - Možete dati individualni popust članu, na pr. 30% popusta (moguce samo u Pre-Paid modu)
• 'Neograniceno vreme pristupa(Enable Unlimited Access Time)' - Ova opcija vam pruža mogucnost da članu date neogranicen vremenski pristup
• 'Dozvoli pristup samo (Only Allow Access)' - Ukoliko koristite ovu opciju, član će moći da koristi klijent računar samo u određenom terminu (na pr. od 9:00h do 22:00h)
• 'Dozvoli pristup grupama (Allow Access To Program Groups)' - Izaberite koje će programske grupe biti dostupne mušteriji: Internet, Office, Igre
• 'Obriši člana (Delete Member)' - Ukoliko želite da obrišete člana sa liste pritisnite ovo dugme
• 'Resetuj (Reset)' - Resetujte sveukupno koriccenje klijent računara u Vašem kafeu
• 'Stop Member' - Prekini rad člana za klijent računarom
• 'Prikaži sve (Show All)' - Prikaži listu svih članova
• 'Smart Card' - Snimi člana na smart karticu
• 'Save' - Svaka promena na ovoj strani zahteva da snimite nova podešavanja pritiskom na 'Save' dugme

Opcije članova

• 'Onemoguci pristup opciji 'Novi član' za radnike (Disable Access To 'New Member' For Employees)' - Koristite ovu opciju da sakrijete Novi član dugme od radnika
• 'Onemoguci beleženje Vremenskih Kodova kao računa članova (Disable Saving Timecodes As Member Accounts)' - Onemogucite snimanje vremenskih kodova kao članove
• 'Onemoguci menjanje opcije 'novo vreme' za radnike (Disable Changing Of New Time Option for Employees)' - Radnici nece moći da postave 'Novo vreme' članu (Pre-Paid)
• 'Onemoguci menjanje tipa članskog računa za radnike (Disable Changing Of Member Account Type For Employees)' - Onemogucite promenu tipa naplate (na primer Pre-Paid u Koristi i plati mod)
• 'Onemoguci pristup opciji 'Kreiranje članova' za radnike (Disable Access To Manage Member Options For Employees)' - Radnik nece imati pristup 'Izmena' strani
• 'Onemoguci pristup opciji 'Prikaži šifre' za radnike (Disable Access To Show Password for Members)' - Radnici nece biti u mogucnosti da vide šifre članova
• 'Onemoguci pristup panelu članovi za radnike (Disable Access To Members Panel For Employees)' - 'članovi' ikona (sa glavnog kontrol panela) je sakrivena od radnika

Kako se članovi loguju na računar ?

Kada član želi započeti rad za klijentom, on će :
1. U polju 'Korisnicko ime' ukucati svoje korisnicko ime
2. U polju 'šifra' ukucati svoju šifru
3. Pritisnuti Enter

Poruke

Sve poruke od mušterija se cuvaju u listi poruka. Citajte ih pritiskom na dugme sa porukama. Slanje poruka određenom mušteriji ili svima u kafeu je prosto:
1. Ukucajte poruku u polje na dnu prozora
2. Izaberite kome želite da pošaljete poruku
3. Pritisnite 'Send' dugme

Automatsko povezivanje

Automatsko povezivanje se koristi ukoliko dode do prekida komunikacije sa serverom. Pritisnite 'Lanac' dugme i svi klijent računari će se ponovo povezati sa serverom.

Statistika

Statistika obezbeduje punu kontrolu naplacivanja i prihoda, kreira izveštaje, i pokazuje šta je i kada naplaceno.

• 'Vrsta (Type)' - Prikaži statistiku po vrsti artikla
• 'Radnik (Employee)' - Prikaži statistiku po radniku
• 'Popust (Discount)' - Prikaži samo račune sa popustom
• 'Placanje (Payment)' - Prikaži statistiku po nacinu placanja (gotovina, cek ili kreditna kartica)
• 'računar (Computer)' - Vidite statistiku za određeni računar
• 'Export' - Eksportujte Vaše račune u *.csv, *.txt, *.html ili *.pdf format
• 'Štampaj (Print)' - Odštampajte račune

Napomena:
Desni klik na račun i izaberite opciju 'Show Bill/Items' prikazaće vam naplacene artikle sa računa (svaki račun sadrži jednu ili više stavki koje mogu biti proverene ovim putem), 'Print Selected Bill' za štampanje tog računa ili 'Delete Bill' za brisanje izabranog računa.

Baza podataka LOG akcija i korišćenja

Sve akcije radnika su ubeležene i to se može iskoristiti za detaljnu analizu. Svaki početak i kraj rada na računaru, ukljucivanje i iskljucivanje računara kao i svaka prodaja je upisana u centralnu bazu podataka. Naravno, postoji filter za brzo pretraživanje

Internet cafe Server ima dodatnu zaštitu za nenaplacene račune. Ako Vaš radnik zatvori cafe Server i ne zaustavi sve klijente, Server će upisati 'STOP!' u bazu podataka. Druga metoda zaštite je omogucena kada korisnik resetuje računar. U ovom slucaju Server u bazu podataka upisuje 'RESET!' kao i vreme i cenu rada na računaru.

Izveštaj o korišćenom vremenu i inventaru

Ovom opcijom je moguce videti reporte o korišćenom vremenu za određeni dan i statistiku inventara svih artikla iz POS (na zalihama, prodato i prodato na današnji dan).

Nadgledanje protoka kroz mrežu

Ovu opciju možete koristiti da bi ste pratili, ogranicili ili dodatno naplatili ostvareni protok podataka. S' obzirom da veliki broj cybercafe-a placa račun na osnovu transfera podataka u GB, mocice te da imate korišćenje pod kontrolom.
Opcija se nalazi na kontrolnom panelu servera, 'Omoguci nadgledanje protoka kroz mrežu (Enable Network Traffic Monitoring)'. Cekiranjem ove opcije, samo će biti pracen transfer sa klijenata. Dodatna podešavanja su moguca sa servera - Podešavanje - Opcije - Protok strane
Možete koristiti opciju, dodatno naplaćivanje kada protok pređe određen broj Kb po satu. Naplata će se vršiti samo za prekoračenje, t.j. dodatne Kb od prethodno određenog broja.

Opcija 'Obavesti kad je maksimum mrežnog protoka veci od ... (Notify when bandwidth peek is more than)' ce vam signalizirati kada nastane velika mrežna iskorišćenost. Iznos be trebalo da bude postavljen u KB/sekundi

Kako napraviti mrežu kafea

Ova opcija se koristi kako bi se napravila mreža Kafea i koristili Vremenski kodovi i članovi i na drugim lokacijama Da bi se ulogovali korisničkim imenom ili vremenskim kodom koji je napravljen u drugom kafeu, upišite kod ili korisnicko ime kao Korisnik@ImeKafea , na primer, upišite test@1 kao korisnicko ime (1 je ime kafea) i upišite šifru. Preporucujemo korišćenje kratkih imena za kafe zbog lakšeg logovanja korisnika.

Potrebna konfiguracija

Internet cafe program radi na svakom Pentium II procesor računaru baziranom na - 128 MB RAM i najmanje 15 MB slobodnog prostora na hard disku.
Za bolje performanse Pentium IV sa 512MB RAM (i brži računari) su preporucljivi (zavisno od broja klijent računara).

Internet cafe program radi na Windows 95/98/ME/NT/2000/2003/XP.

Ukoliko želite da prilagodite cafe Server prema vašim potrebama, pročitajte Podešavanja

Ukoliko imate pitanje na koje niste dobili odgovoru uputstvima, slobodno nas kontaktirajte!

Preuzmite najnoviju verziju naših programa sa download strane.

© 2001-2014 Antamedia